Focus on-Project Cargo door to door services

Shang

Hai


(pipe,

coil,

plate)

DestinationkmRMB/car
Nan jing600KM5000
Zhen jiang300KM4250
Zhang jiagang250KM 2750
Yang zhou280KM 4700
Ning bo400KM6500 
Hang zhou210KM 3650 
Wen zhou680KM10700 
Yi wu360KM 5900 
Su zhou100KM2000
Jin hua350KM5750 

Tian

Jin


(pipe,

coil,

plate)


DestinationkmRMB/car
Qin huangdao
300KM5000
Tang shan160KM 2900
 Bei jing80KM 2750 
 Lang fang80KM 1700 
Chang chun950KM 14750 
Shen yang660KM 10400 
Zheng zhou720KM 11300 
Shi jiazhuang315KM 5225 
Qing dao540KM 8600 
Lian yungang680KM10700 

Guang

Zhou(pipe,

coil,

plate)DestinationkmRMB/car
Dong guan100KM2000
Fo shan50KM 1250 
Shen zhen 150KM 2750 
Zhong shan60KM 1400 
Zhan jiang325KM 5375
Fang chenggang660KM 10400 
Shao guan 280KM 4700 
Shan tou440KM 7100 
Bei hai 620KM 9650 
Zhu hai150KM 2750